Home

Gallring enskilda arkiv

Gallring (arkiv) - Wikipedi

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774) Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov Beslut om gallring. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven gallring i arkivet. I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring den enskilde överklaga beslutet till kammarrätt och reger-ingsrätt. Myndigheters arkiv 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling.

gallring av personuppgifter i myndigheters allmänna arkivhandlingar från enskilda som är av särskild betydelse för forskning och kulturarv • Arkiv kan överlämnas som deposition - uppdraget som personuppgiftsbiträde kan regleras i avtal • (Prop. 2017/18:105 s. 111 Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt och vara noga genomtänkt och kunna motiveras. Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undantag från denna huvudregel. Vid gallring ska dessutom beaktas att arkiven är en del av vårt kulturarv. All gallring måste grundas på lag och beslut Arkiv från privatpersoner tillhör en grupp som på arkivspråk kallas enskilda arkiv. Där ingår även arkiv från föreningar, företag, släkter, byar och gårdar. Till skillnad från myndighetsarkiv finns det ingen lag om att enskilda arkiv ska bevaras Riksarkivet ska också bevara och tillhandahålla arkiv som överlämnats från statliga myndigheter för att man ska kunna följa och förstå de enskilda bokföringsposterna i bokföringen. gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhe Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004) 4. Råd om kartor och ritningar för kommuner, landsting/regioner (2:a upplagan 2017). 5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m (3:e upplagan, 2006) Tillägg: Personakter i enskild verksamhe

Värdera och gallra - Riksarkive

2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om -- avgränsning av arkivet, -- verkställande av gallring, 3. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en arkivmyndighet Rutinbeskrivningen rör gallring och leverans av socialtjänst- och LSS-akter i Stockholms Stockholms socialregister för registrering av enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorg, Ställ tillbaka akten i arkivet. RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1272-2016-2.8. gallring) eller i ett särskilt gallringsbeslut fattat av Regionarkivarien. Finns önskemål om att gallra allmänna handlingar där det saknas stöd i gallringsbeslut eller instruktioner för bevarande och gallring kan Regionarkivarien fatta beslut om gallring i enskilda fall Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas

 1. istration - kommentarer till RA-FS 2006:5. Rapport 2007:1; Elektroniskt underskrivna handlingar. Rapport 2006:1 Bevarande av räkenskaper - kommentarer till RA-FS 2004:3. Rapport 2005:1; Video och arkiv. Rapport 2002:
 2. Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor? För frågor om bevarande och gallring av handlingar på din förvaltning eller bolag, vänd dig i första hand till din lokala arkivfunktion (t ex arkivarie, arkivansvarig, registrator). Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning
 3. Arkivering av omvårdnadsakter. Till hjälp när du hanterar omvårdnadsakter har du föreskriften LiSA-F 2020:7. Här finns stöd för hur du ska gallra och vad som ska bevaras i bilaga 1
 4. gallring av allmänna handlingar (Arkivnämnden 2015-05-27, § 46) 2 Låna ut till enskilt organ Arkiv- och informationshanteringen i Västra Götalandsregionen bygger på en ansvarsfördelning mellan fullmäktige, nämnderna/styrelserna och arkivmyndighete
 5. Vid gallring ska ett gallringsprotokoll fyllas i. Se dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för instruktioner. Leverans till arkivet Individurvalet (personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad) undantas från gallring endast för forskningens behov, inte för socialtjänstens
 6. Även enskilda personer kan vara arkivbildare. Det är viktigt att komma ihåg att varje arkivbildares handlingar skall hållas samman som en enhet - ett arkiv - och att handlingarna från olika arkivbildare inom en organisation inte får blandas samman. Föreligger risk för sammanblandning bör man också på t.ex. pärmar och kartonger inte.
 7. Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering 6 (21) av allmänna handlingar och arkiv i övrigt i den mån den inte är reglerad i lag eller förordning. Varje nämnd och styrelse i Göteborgs Stad ansvarar för vården av sitt arkiv. Arkiven sk

Arkiv. Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse enskilda beslut, insatser och uppdrag, handläggare etc. DOKUMENTADMINISTRATION 0(17) Datum Vår beteckning 2018-12-11 SN2017/00014 nr 31810 Socialnämnden Förvaring Handlingar/ärenden förvaras i varje verksamhets närarkiv. arkivet Gallring Anmärkning 1989/90:72 och vård av enskilda arkiv i princip bör lämnas åt enskilda innebär dock Bilaga I inte att de offentliga arkivinstitutionerna skall avstå från att befatta sig med dessa arkiv. I en arkivlag med grundläggande bestämmelser om myndigheternas arkiv bör det tas in en förklaring att dessa arkiv utgör en del av vårt kulturarv Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns ett gallringsbeslut från myndighet, som tillstyrkts av regionarkivet, eller när gallring är reglerad i lag. För information som förekommer hos merparten av regionens myndigheter har regionarkivet upprättat generella bevarande- och gallringsplaner med bestämmelser om vilken information som ska bevaras och vilken som ska gallras Gallring 11 10. Framställning och överföring 13 11. Överlämnande av handlingar till arkivmyndighet 13 12. Handlingar som inte omfattas av reglerna för allmänna handlingar 14 Viktigare föreskrifter från Riksarkivet 16 vilka arkiv som det enskilda organet förvarar.

Uppdrag e-arkiv Mattias Hammarlund INFORMATION Version 04.00 2(9) Datum 2017-11-29 Dnr 10173-2017/1121 Postadress Telefon E-post Webbplats Statens servicecenter Box 2054 103 12 Stockholm 0771-456 000 registrator@statenssc.se www.statenssc.se B. Checklista Förarbete allmänt värdera informationen vid behov utred gallring Vad är gallring? Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av allmänna handlingar inom sitt ansvarsområde Gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i offentlighetsprincipen. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast göras om det stöds av lag, framkommer av aktuell instruktion för bevarande- och gallring eller tillåts i gallringsbeslut från Regionarkivet RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) tillsammans med en rosa arkiv-blankett Pappersakter som ska sparas, - Räkenskaper för enskilda medel. - Registerkort över betalda avgifter För gallring av digitala akter i Paraplysystemet finns en lathund Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Kom i bru

Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag och torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. E-post Skicka inte personuppgifter via e-post Arkivnämnden har beslutat om bevarande och gallring av handlingar inom personal- och löneadministration med stöd av 6 kap. 2 § Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad. Beslutet gäller retroaktivt för allmänna handlingar som tillkommit från och med 1 januari 2016. Datum för beslu Nationell Arkivdatabas. Serie - Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost). Förvaras: Riksarkive Gallring i personakt Gallringen av de handlingar som ska avställas vid inaktualitet årsvis, och gallras med 3 års gallringsfrist, ska göras fortlöpande år för år. Den årsbundna gallringen underlättas avsevärt, om handlingarna har avställts och arkiverats i tydligt urskiljbara årsomgångar, t ex i årsmappar i journalerna elle

Arkivlag (1990:782) Svensk författningssamling 1990:1990

 1. Gallring ska ske två år efter sista anteckning, dock ska akter 5, 15 och 25 bevaras samt akter rörande placering av barn. För intensivdataområden gäller: om hemmet och därmed kommunarkivet är placerat i ett intensivdataområde ska samtliga akter bevaras och gallring ska inte ske
 2. Enskilda utförare Rutin för överlämnande av journalhandlingar enligt Patient-datalagen arkivet fem år efter det att sista anteckningen gjordes i journalhandlingen. kivet inom tre månader. 2 När patientjournaler ska överlämnas till Stadsarkivet Gallring av patientjournaler får endast ske om det finns föreskrifter som är beslutad
 3. nelsemejl och gallringen av kundloggen
 4. arkivet rekommendation var följaktligen att omsorgsnämnden ska genomföra handlingar som skall bevaras och undantas från gallring är journalhandlingar för personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad, Annat, beskriv: enskilda anställda på bemanningsföretag som hyrs in av förvaltningen, privata utförar

Föreskrifter och regler - Riksarkive

2 § Gallrings- och bevarandebestämmelserna kan även gälla enskilda uppgifter som ingår i handlingar. 3 § Respektive enhets arkivansvarig har ansvar för att gallring av egna handlingar utförs korrekt. 4 § Vid verkställande av gallring ska handlingarna eller uppgifterna förstöra Reglerna om arkivering och gallring enligt arkiv-lagen gäller dock före dataskyddsreglerna. Enskilda anställdas brevlådor eller inkorgar: Var och en ansvarar för att gallra. NORRKÖPINGS KOMMUN Dnr KS 2018/0823 004 Stadsarkivet Arkiv - Enskilda arkiv i KA Johan Uthoff. Förvaras: Riksarkivet. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Enskilda arkiv i KA Johan Uthoff. Förvaras: Riksarkivet Vid samma tid och senare blev Uthoffska samlingen föremål för en mera ödesdiger gallring, synbarligen helt företagen ur autografsynpunkt hur arkivet skall organiseras för att rätten att ta del av allmänna handlingar skall underlättas, arkivbeskrivning, arkivförteckning, skydd av arkivet, avgränsning av arkivet, verkställande av gallring, överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en arkivmyndighet, återlämnande av handlingar en lathund för gallring av akter i Paraplysystemet som är framtagen av IT-avdelningen på Stockholms socialregister för registrering av enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorg, dokumenterad i dokumenthanteringsplan och genom märkning av arkiv och hyllor

Gallra och rensa (slänga) - Sydarkiveras Wik

 1. Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Motsvarande regler om När akter från enskild verksamhet kommer in till socialtjänstens arkiv ska dessa sorteras in i respektive klients dossié
 2. Arkivteori är det område inom arkivvetenskap som behandlar arkivens natur. [1] Fokus ligger på vad för dokument som är arkiv och hur dessa skall hanteras. Principer som diskuteras inom arkivteorin är ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring av arkivhandlingar. Därmed formar arkivteorin den sociala agendan för hur arkivarier praktiskt ska arbeta med arkiv och.
 3. 6.1 Vad menas med gallring? annan organisator isk enhet eller enskild person genom vars verksamhet arkiv uppstår . arkivmyndighet . myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkiv - verksamhet samt med rätt att överta arkiv . bevara
 4. istrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Lön - enskild bara i arkivet. Beslut om att godta för sent inkommen ansökan W3D3 Bevaras Sökandeförteckning W3D3

I dess förslag till portalparagraf hette det Arkiv är en del av det nationella kulturarvet, något som i den slutliga arkivlagen blev Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet eftersom 32 Grundberg 2000Grundberg och 2004Edquist 2009;jfr Gillis ed. 1994;Lowenthal 1998;Samuel 1994Samuel -1998Walsh 1992 regeringen -även om den betonade att även enskilda arkiv var en. Gallring/arkivering Bilaga Patient-/omvårdnadsjournaler -allt som tillförs journalen som t.ex. anteckningar, brev, planer, listor, svar etc. Bevaras Avlidna i närarkiv max 6 mån, övriga i närarkiv 3 år efter senaste anteckning. Därefter till arkivet på VoO-förvaltningen. Bilder/fotografier IngårBevaras i patientjourna 9. ENSKILDA ARKIV Litteratur om enskilda arkiv, som förvaras på riksarkivet, krigsarkivet, landsarkiven eller annan institution sökes under respektive avdelning. Se i övrigt sak-, ort-och personregistret. 9.1 Allmänt Berg, Lars-Otto, Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. - AS 6, 1987, s 19-31. (898 Arkivmyndigheten beslutar om gallring av arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten. 9 Kommentar men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda handlingsslag. 10 8 § Rensning Arbetsmaterial och andra handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skal

Gallring och rensning - samradsgruppen

Arkiven ska begränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4, 5 ska bilda arkiv, • ta emot och förvara enskilda arkiv med koppling till Norrtälje kommun under förutsättning att ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen arkiv. Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner I normalfallet beslutar varje enskild myn­ dighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns giltigt gallringsbeslut. Vid gallringsbeslut ska alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan men myndigheten kan efter samråd med kommunarkivet fatta gallringsbeslut för enskilda handlingsslag gallring får bara ske om det finns dokumenterat stöd för det. I Region Skåne får gallring ske om det görs med stöd av fastställda instruktioner för bevarande och gallring, enskilt gallringsbeslut eller det generella beslutet om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Samtliga dokument går att finna under Arkiv- oc

HANDLING MEDIUM FÖRVARINGSPLATS TILL ARKIV GALLRING ANMÄRKNING Inkomna, utgående och upprättade handlingar som tillfr sakuppgifter i ärendet ( ex yttranden, bilagor till anskan/verklagande, enskild vårdtagare, utom i de fall där annat anges. Samtliga hälso- och Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring finns bestämmelser om förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall För de enskilda arkiven har överlämnaren bestämt olika grader av tillgänglighet. Kontakta därför gärna stadsarkivet innan du kommer på besök. Fristående skolor (FS) Handlingar från de fristående grundskolorna och gymnasieskolorna i Örebro kommun började levereras till stadsarkivet på 2010-talet Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv tar Lerums kommunarkiv utan kostnad emot arkiv från såväl större organisationer som små föreningar, stiftelser och enskilda personer verksamma inom kommunens gränser. Förutsättningen är att arkivet kan hållas tillgängligt för bl.a. hembygdsforskning / Använd arkiven Start / Stadsarkivet / Använd arkiven Använd arkiven Vi har handlingar från ett stort antal enskilda arkivbildare i första hand från Örebro kommuns område, men material finns från hela länet. Gallring av allmänna handlingar; Instruktioner för arkivering

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). Till betänkandet har fogats särskilda yttranden a arkiv- och informationshantering, - ge råd kring arkiv- och informationshantering till kommunens nämnder, - i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen, - ta emot förfrågningar och lämna ut allmänna handlingar från kommunarkivet på begäran

Om privata arkiv - Riksarkive

Information som ska bevaras måste gå att läsa och vara tillgänglig för framtida användare. Det är inte så svårt att uppnå när det gäller pappershandlingar, men vid arkivering av digital information ställs helt andra krav Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Kristinehamns enskilda bank, Sunne. Förvaras: Värmlandsarki Arkivförteckningar Interkommunala arkiv; Arkivlänkar; Enskilda arkivhandlingar; Kommunala arkivhandlingar; Sökresultat; Tips & guider; Lokalhistoria & släktforskning; Tillsyn och rådgivning. Arkivansvarig och arkivredogörare; Arkivvård; Den kommungemensamma arkiveringsplanen. Att söka i kommungemensamma arkiveringsplanen; Gallring av. Preprint, publicerad i Arkiv, samhälle och forskning nr 2, ny följd 2018 Reine Rydén och Tobias Berglund Gallringen av Statens utlänningskommissions lägerarkiv De läger för flyktingar och andra utlänningar som fanns i Sverige under andra världskriget är ett ämne som har diskuterats flitigt i historieskrivningen

Gallringsråd för kommunala verksamhete

Onsdagen den 17 februari påbörjas en gallring av Prästängsskogen. Under sportlovsveckan, vecka 7, gallras ett område där det inte finns några skidspår. Under vecka 8 måste skogsmaskiner korsa skidspåren. Gallringen görs nu när marken är frusen för att minimera markskador Varje myndighet är en egen arkivbildare och ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje enskild myndighets ansvar till dess att handlingarna överlämnas till kommunarkivet Leverans av enskilda arkiv till kommun- och folkrörelsearkiv Arkiv från föreningar och organisationer är en viktig del av vårt kulturarv. Gallring I samband med eventuellt kompletterande ordnings- och förteckningsarbete medges institutionen rätt att gallra i arkivet Avsändare kan vara enskilda (t.ex. studenter) eller andra myndigheter och företag, inom eller utom landet. är framförallt att ordna och förteckna verksamhetens arkiv samt se till att föreskriven gallring sköts. Tillsynsmyndighet i arkivfrågor är Riksarkivet Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och handlingarna har bedömts sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning. Varje myndighet ansvarar för sitt eget arkiv

Vissa handlingar ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring. Detta gäller individrelaterade material som ska undantas från gallring utgörs av handlingar rörande personer födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad. Dessa akter skickas av Myndighetsenheten till Kommunarkivet. Enskild verksamhe Utkom från trycket den 18 november 2004. Föreskrift. om arkiv och gallring för riksdagen och dess organ; utfärdad den 20 oktober 2004. Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd av 5 § och 15 § 6 lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen följande Liksom att arkivet är väl ordnat, är även gallring en förutsättning för att arkivet ska vara överskådligt och lätt att hitta i. Gallring innebär att handlingarna ska avskiljas och förstöras. En del handlingar kan gallras då de inte längre används i verksamheten medan andra handlingar kan gallras efter en viss tid Bevarande och gallring av handlingar för forskningsverksamhet vid Högskolan i Skövde 1 Inledning Enligt Arkivlagen (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 1. Rätten att ta del av allmänna handlingar. 2

Arkivförordning (1991:446) Svensk författningssamling 1991

Gallring av system. Lyssna Skriv ut Ordlista Mallar Styrdokument Gallring av system. När Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt enkelt svårare att hitta handlingar av vikt om en stor mängd handlin gar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten. Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar. Förvaras: Riksarkive en lathund för gallring av akter i Paraplysystemet som är framtagen av IT-avdelningen på Stockholms socialregister för registrering av enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorg, Ställ tillbaka akten i arkivet. RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1138-2015-2.8. Föreskrifterna gäller för arkiv hos - statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, - sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, - sådana enskilda organ som.

1.7 Förvaring och rensning av akter, gallring och leverans till arkiv Allmänna handlingar ska förvaras så att de skyddas mot brand, fukt, skada och stöld. Detta innebär att de ska förvaras i godkända närarkiv (enhetens eget arkiv), dokumentskåp eller liknande Diarieföring av enskilt ärende i vissa fall i samband med att personakten gallras eller avställs för bevarande på arkivet. Den del av Gallring skall göras årligen och den skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde Stockholms universitetsbibliotek, Arkiv- och registraturfunktionen, arkivet@su.se Ansvarig handläggare Mia Wahlberg Detta dokument anger regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet och hur definierade handlingar ska hanteras Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt enkelt svårare att hitta handlingar av vikt om en stor mängd handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten. Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskil

Arkivering bevarande gallring - Kristianstads kommu

Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos 1. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782), 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och 3 Bevarande och gallring av handlingar inom administration av allmänna handlingar Beslutet gäller för riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen. Ref. nr Dokumentation av enskilda personuppgiftsbehandlingar enligt PuL Bevarande/gallringsfrist Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn Gränström, Claes, 1942- (författare) Svenska. Ingår i: Arkiv, samhälle och forskning. - 0349-0505. ; 1992:2, s. 61-66 Artikel/kapite GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA med hur arkiv- och informationshanteringen ser ut idag hos stadens myndigheter. sätt att det i det enskilda fallet kan bedömas om gallring av handlingar skett med stöd av lag, förordning eller beslut a

Vägledning om arkivhantering - Riksarkive

Myndigheterna skall dokumentera verkställd gallring. Detta sker i form av ett enkelt protokoll, där utgallrade handlingstyper redovisas med typ/rubrik, tid, mängd samt enligt vilket beslut gallringen utförs. Gallringen skall granskas av den arkivansvarige och anmälas för vederbörande nämnd/styrelse. Protokollet bevaras i arkivet arkivet och landsarkiven följande allmänna råd om bevarande och gallring . av handlingar hos överförmyndare (dnr RA 240-2001/2398). 1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2002. 2. Genom denna författning upphävs Riksarkivets allmänna råd (RA-FS . 19873) den 14 december 1987 om bevarande och gallring av handlingar Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn [Artikel] Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Hylla: Ac-c(p) Personnamn: Gränström, Claes, Titel och upphov : Bevarande och Arkiv, samhälle och forskning ISSN 0349-0505 1992:2, s. 61-6 gallring väljer att tillämpa bestämmelserna i bokföringslagen eller i lagen om kommunal ska kunna härledas till de enskilda affärshändelserna. Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras,.

Arkivering av omvårdnadsakter - linkoping

Med gallring av arkivhandling avses att handlingen kasseras som arkivhandling och avlägsnas ur arkivet för att förstöras. Tullmyndighet får endast genom gallring avhända sig arkivhandling. Gallring av arkivhandlingar kan endast medges av regeringen eller riksarkivet. Ansökan om gallring görs av generaltullstyrelsen Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv. Men också om uppgifter förs över från en databärare till en annan, t.ex. från en hårddisk till papper, räknas överföringen som gallring om överföringen innebär förlust av. betydelsebärande data; sökmöjligheter; möjliga sammanställningar elle

Arkiv - linkoping.s

Skriften finns även att ladda ned som pdf från Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla. Bakgrund. I den följande texten ges allmän information och stöd till museer vid gallring i samlingarna. Syftet är att möjliggöra att all eventuell gallring, inklusive avyttring, sker på ett etiskt, professionellt och kontrollerat sätt gALLRIng - föRSTöRA InfORMATIOn medan ett arkiv där endast den Vanligtvis skyddas den enskilda individens personliga integritet i infor-mationen genom sekretesslagen, men i några fall har riksdagen beslu-tat att uppgifter som kan skada människors integritet ska gallras RA-MS 2011:54avseende gallring avtekniska akter rörande tilläggs- och forbättringslån och kopior avcertifieringsbeslut m.m. 9. Överlämnade arkiv Följande arkiv äröverlämnade till Boverket från andra myndigheter: Statens planverks arkiv (1967-07-01--1988-06-30), inklusive detaljplanear Byggnadsnämndens arkiv s.8 5. Sökingång till arkivet och myndighetens handlingsbestånd s.9 6. Tekniska hjälpmedel som enskilda kan få använda hos myndigheten för s.9 Regler för bevarande och gallring s.13 B. Dokumenthanteringsplan s.17. 3 Inlednin

om arkiv m. m. Proposition 1989/90:72 - Riksdage

Personarkiv (enskilda arkiv) Antikvarisk-topografiska arkivet förvarar mer än 200 privata (enskilda) arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar. Personerna har på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska innehålla arkivförteckningen (strukturenhet och strukturnamn enligt VISA). Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld Utöver enskilda fotografers samlingar kan man också finna mer ämnesspecifika samlingar som exempelvis skildrar järnvägsverksamheten i Västergötland. En del av bilderna är skänkta tillsammans med andra dokument och kan då ingå i enskilda arkiv som innehåller fler handlingar Dokumenthanteringsplanen är i sin helhet inte kopplad till en enskild myndighet. Myndigheten fattar däremot beslut om bevarande eller gallring inom de specifika processer som myndigheten ansvarar för. Om processerna övergår till annan myndighet ska nytt beslut tas i denna. Beslut rörande kommungemensamma processer tas i kommunstyrelsen

4 § Riksarkivet är arkivmyndighet för 1. statliga myndigheter, 2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller arkiv som härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, 3. enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna. Gymnastiska Centralinstitutets samling av enskilda arkiv Institutionen GCI har bildat - och bildar fortfarande, nu under benämningen Idrottshögskolan i Stockholm - ett arkiv, vars äldre delar sedan länge förvaras på Riksarkivet. Med början under 1800-talet växte parallellt en samling av privata arkiv fram vid GCI:s bibliotek (not 2) En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen. Gallring sätts på klassificering (se mer i avsnittet Klassificeringssystem) Alla klassificeringar där det finns dokument redo att gallras visas i listan Klassificering . Om listan är lång kan man skriva in sökord i fältet, t ex något ord eller nummer för klassificeringen, så visas de klassificeringar med dokument redo för gallring som matchar sökordet

 • Choys Garden Västerås meny.
 • Mother by Maxim Gorky summary GradeSaver.
 • Hyra lägenhet timanställd.
 • Bliz Sunglasses.
 • How to draw Manga face.
 • Loungewear Dam.
 • Jedward girlfriends.
 • Dagbädd inspiration.
 • Himla med ögonen barn.
 • Popeye wiki.
 • Små getraser.
 • Mullvaden Nordkorea Mr James.
 • Portioner synonym.
 • O'Neill.
 • Desiigner Panda.
 • Nosework Halmstad.
 • Michael Landon Größe.
 • Transcrierea unui interviu.
 • Berg och dalbana.
 • Öhlins MTB coil shock.
 • Golfresor Tyskland buss.
 • Allergisk mot palettblad.
 • Grillade revbensspjäll glaze.
 • Cubus rabattkod.
 • Kycklingspett med sweet chili och sesamfrön.
 • Norma Vulkan 308 Kulor.
 • 2011 mini cooper countryman s all4 0 60.
 • Mat till 6 månaders bebis.
 • Giant Clam WoW Classic.
 • Vandrande pinnar mat gurka.
 • Liktornsplåster Kronans Apotek.
 • AMH test Stockholm.
 • Jour akuten Norrköping.
 • Jarritos Cola.
 • Ml till dm3.
 • Redningsmann luftambulansen lønn.
 • Kan man se stjärnor i.
 • AKAI MPD 218.
 • Arrival berlin company.
 • KBO Munstergeleen.
 • Kerosene chemical formula.